top of page
Original on Transparent.png

 

 

              Supervision

 

Bæredygtig faglig supervision

Bæredygtig faglig supervision sigter mod at personalet bruger sig selv bæredygtig og ansvarligt i det daglige arbejde.

 

“Bæredyghed vil sige, at der er balance mellem udnyttelse og beskyttelse af ressourcerne. Ressourcer skal her forstås bredt som tid, økonomi og ikke mindst den enkelte eller teamets faglige og menneskelige kompetencer”.            

 

Citat fra Rikke Høgsteds “Grundbog i belastningspsykologi”

 

I min supervision åbner jeg rummet for udveksling af faglige dilemmaer og problematikker. Oplevelser fra daglig praksis med tilhørende tanker og følelser bredes ud og belyses. 

Jeg tager udgangspunkt i medarbejderens indre oplevelse, refleksion og den faglige sammenhæng. De øvrige medarbejdere inddrages som reflekterende team, så et bredere perspektiv udfoldes. På den måde skabes der basis for fælles erkendelser og indsigter samt en fælles faglig retning. 

Supervisionsrummet er et godt sted at styrke sammenhængskraften medarbejdere imellem samt styrkelse af engagement, faglig stolthed og arbejdsglæde.

 

I supervisionen læner jeg mig op af den psykologiske forskning inden for 

belastningspsykologien samt forskning af fagpersoners tilknytningsmønstre i behandlingsrelationer. 

På baggrund af tilknytningsmønstre er det muligt at få en større forståelse for, hvordan vores personlige tilknytnings- og omsorgsmønstre bidrager ind i vores professionelle arbejde. Gennem nysgerrighed og medfølelse er det muligt at gå på opdagelse i det dobbeltarbejde fagpersonen står i som omsorgsgiver for henholdsvis borgeren og sig selv. 

Ligeledes er basisviden inden for neuropædagogik og neuropsykologi en del af grundstammen i min supervision, hvor forståelsen for sammenhængen mellem hjerne, sind og det psykiske velbefindende inddrages.

 

I omsorgsfagene inden for pædagogverdenen og hospitalsverdenen er løsning af kerneopgaven omkring den enkelte borger eller patient afhængig af de professionelle kompetencer, erfaringer og ressourcer. 

I en ofte kompleks hverdag kræver det fleksibilitet og omstillingsparathed for den enkelte medarbejder, at kunne varetage de mest relevante arbejdsopgaver ud fra de givne ressourcer og vilkår.

 

Ved bæredygtighed forstås endvidere:

 

 • At medarbejderen holder balancen mellem at give omsorg til borgeren og sig selv. Dette er med afsættet i begrebet self compassion, hvor man er venlig over for egne følelser. 

 • Egne tilknytningsmønstre kan vise sig tydeligt, når vi er under pres. Netop i sådanne situationer, har medarbejderen anledning til at få øje på egne tilknytningsmønstre og dermed arbejde bevidst med self compassion.                                          

 

Fagpersonens evne til at varetage omsorgen for sig selv har stor indflydelse på det faglige output både på kort- og på længere sigt mht arbejdsglæde, engagement samt langtidsholdbarhed i arbejdslivet.

 

Gennem min bæredygtige supervision inviterer jeg til indre opmærksomhed, hvor det er muligt bl.a. at holde øje med egne tilknytningsmønstre samt egen afstemte kontakt, underinvolvering eller overinvolvering. 

 

Bæredygtig supervision er til medarbejdere, der er åbne for at få øje på egne tilknytningsmønstre ud fra medarbejderens individuelle bagage, så denne indsigt styrker og forfiner professionalismen og sammenhængskraften i teamet. Det vil ikke være terapi men derimod aha-oplevelser og et dybere kendskab til sig selv og kollegers bevæggrunde. 

 

Jeg inviterer til, at medarbejdere lytter til sig selv, for derved at have føling med deres egen trivsel og faglighed: 

 • Ved at medarbejdere lytter indad og deler derfra, vil  uoverensstemmelser kunne tages i opløbet, så de ikke kommer til at modarbejde den fælles faglige retning omkring borgeren. Samtidig vil den fælles faglige retning tydeliggøres. 

 • Ved at medarbejdere mærker og lytter indad, animeres til en adfærd med “ren” kommunikation kolleger imellem. Herved fremmes arbejdsmiljøet og medvirker til færre sygedage og mindre stress. Små usynlige uoverensstemmelser i form af ord eller sætninger, der kan kommer til at hænge tungt i luften og opleves som en dårlig arbejdsdag vil kunne reduceres.                   

 • Netop ved at medarbejdere lytter indad, vil der komme fokus på individuel trivsel så slitage i form af stress, udbrændthed og sygdom tages i opløbet og dermed reduceres. Samtidig vil medarbejderen kunne varetage borgernes trivsel optimalt på baggrund af selv at være i trivsel.

 • Den bæredygtige supervision vil bl.a. kunne støtte den medarbejder, der overpræsterer og kommer til at strække sig ud over egne grænser. Ved at lære egne tilknytningsmønstre at kende, kan den dygtige medarbejder støttes i at være bæredygtig.


 

“Supervision er en kontraktstyret og pædagogisk orienteret samtale, hvorunder supervisanden får lejlighed til at forholde sig undersøgende, til egne og arbejdsmæssige problemstillinger med henblik på, at uddrage en læring om sine faglige og personlige forholdemåder".   

                   

Madsen og Willert

 

Jeg har følgende emner, som kan indgå i et supervisions forløb eller som enkeltstående supervisonworkshop:

 

 • Undersøgelse af forråelsens natur

 • Integritet og forsvarsmekanismer

 • Supervisions detox

 • Attituden i den faglige hverdag

 • Focus på læring fra borgeren/patienten

 • Hvorfor refleksion?

 • Konflikthåndtering

 • Self compassion

 • Proaktiv eller reaktiv

 • På opdagelse i det uprofessionelle

 • Værdsæt din egen intelligens

 

Se nærmere beskrivelser nederst på siden.

Skal vi samarbejde?

Gennem et formøde med ledelsen, afdækkes behov og match. 

 

Jeg sammensætter en supervision, som skræddersyes ud fra behovet i det enkelte team og på arbejdspladsen.

 

Ved indgåelse af et samarbejde tilbyder jeg en løbende afstemning og dialog med ledelsen, således at vi sikrer os at supervisionen tjener kerneopgaven og arbejdspladsens organisatoriske sammenhæng og ledelsens faglige mål.

 

Online supervision

Online supervision er et alternativ til at jeg møder fysisk op hos jer. Ved online supervision afholdes dette i Zoom, hvor hver deltager logge på fra hver sin enhed.

Rammer og ressourcer

 • En supervisions session varer 1,5 time. 

 • Jeg anbefaler et interval på 4 uger mellem hver supervision.

 • Jeg superviserer grupper fra 3-10 deltagere i en supervision.

Pris

 • Individuel supervision 850 kr. ekskl. moms (pr. 60 minutter) + kørsel efter statens takster.

 • Supervision i gruppe 1950 kr. ekskl. moms (pr. 90 minutter) + kørsel efter statens takster. Prisen er samlet for en gruppe på op til10 deltagere. Herefter vil der være en tillægspris på 250 kr. pr. ekstra deltager.

Gensidige rettigheder og forpligtelser

 • Som supervisor tager jeg udgangspunkt i deltagernes input til supervisionen og med udgangspunkt i sag-, fag- eller personlige temaer.

 • Som supervisor har jeg tavshedspligt ift. supervisionen. 

 • Den daglige ledelse kan deltage i supervisonen.

Se min video om "Indre styring"

 

                                  

Emner til den enkelte Supervision

eller den selvstændige workshop

 

Undersøgelse af forråelsens natur

I workshoppen gennemgår jeg tegnene på forråelsens forsvarsmekanismer vi ubevidst kan komme til at bruge. I arbejdet med komplekse borgere, kan vi  komme til at føle afmagt. På baggrund af denne følelse, kan vi reagere gennem forsvarsmekanismer eller vi kan bruge vores faglige forståelse. 

 

Integritet og forsvarsmekanismer                                                      

I workshoppen formidler jeg viden om hvordan vores integritet har betydning i vores arbejde, og hvordan vi som mennesker alle indeholder forsvarsmekanismer og skyggesider. Begrebet forsvarsmekanismer bruges inden for psykologien, psykoterapien og psykiatrien. Gennem denne viden om os selv på godt og ondt, kan vi blive mere bevidste i vores tilgang til beboere og kolleger.

Supervisions detox                                                                                             I workshoppen skræddersyr jeg en detox (udrensning), af hvad der aktuelt presser eller "forurener" den enkelte medarbejder i arbejdslivet eller livet generelt. Alt sammen tanker, der på det ubevidste plan kommer til at påvirke arbejdet i negativ retning, medmindre disse belyses og frisættes.

 

Attituden i den faglige hverdag

Workshoppen er til medarbejdergruppen, der gerne vil have et større energi-flow i hverdagen og som er indstillet på at arbejde med bevidstheden omkring egen personlige attitude og dennes afgørende indvirkning. 

 

Fokus på læring fra borgeren        

I denne workshop vender jeg det hele på hovedet. Vi kan som som fagpersonale ofte let komme til at opfatte os selv som “dem der ved bedst” i forhold til borgere. Jeg inviterer i workshoppen til en opdagelsesrejse ind i, at få øje på de steder hvor der ligger en læring til os på både et personligt og fagligt plan. 

 

Hvorfor refleksion? 

Workshoppen er rettet til medarbejdergruppen, som har brug for en saltvandsindsprøjtning til refleksion. I hverdagen kan vaner og “plejer” være bekvemme medspillere. Hvis vanerne kommer til at dominere og vi glemmer at reflekterer, går den falige udvikling i stå. Jeg tager udgangspunkt i deltagernes synspunkter og gennemgår forskellige refleksions aspekter bl.a. refleksionens rolle i det daglige arbejde.

Konflikthåndtering

I workshoppen er der mulighed for at arbejde med konflikter beboere imellem eller konflikter kolleger imellem. Vi undersøger sammen hvad der konkret optrapper en konflikt og hvad der nedtrapper en konflikt ud fra aktuelle situationer.

Self compassion                                                                                 

I workshoppen er der fokus på at balancere engagementet over for borgeren samt varetagelse af selvomsorg. Pædagogisk og sundhedsfagligt personale er gode til at læse borgeres behov og glemmer nogle gange selvomsorgen (Self compassion). Ved fokus på denne balance, kan engagement, energi og glæde på jobbet øges. 

 

Balance i arbejdslivet                                                                                  

I workshoppen inviterer jeg til, at være undersøgende omkring det "at være på" i arbejdslivet og det blot "at være". Gennem øvelser, er der mulighed for at undersøge sit eget ståsted på området.

Proaktiv eller reaktiv                                                                                      

I workshoppen gennemgår jeg begreberne proaktiv og reaktiv samt hvilke forhold og mindset, der begunstiger en proaktiv eller reaktiv kultur. Den proaktive eller reaktive adfærd er en handlemulighed i arbejdslivet og livet i øvrigt. Gennem en refleksionsøvelse er der mulighed for, at undersøge sit eget ståsted på området.

På opdagelse i det uprofessionelle 

Workshoppen er til den modige medarbejdergruppe, som tør få øje på uprofessionelle sider i sig selv. Det kan eksempelvis være når følelser som irritation eller afmagt fylde i arbejdet med borgere.

Værdsæt din egen intelligens                                                                            

I workshoppen tager jeg udgangspunkt i, hvordan vi har forskellige kognitive tilgange til at lære. Intelligens er i denne sammenhæng evnen til at lære, løse problemer og tænke abstrakt, hvilket gør os i stand til at løse nye problemer eller opgaver uden vi nødvendigvis har en forhåndsviden om fremgangsmåden. Der inviteres til at lave en kompetenceprofil til undersøgelse af den individuelle kompetence, ud fra Howard Gardners otte intelligenser. Vi er alle unikke med hver vores intelligens.​

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                           

                                       

                                                           

bottom of page