Original on Transparent.png

 

 

              Supervision

 

Faglig supervision

I min supervision åbner jeg rummet for udveksling af faglige dilemmaer eller problematikker. Oplevelser fra daglig praksis samt tanker og følelser forbundet med disse, bredes ud og belyses. Jeg tager udgangspunkt i din medarbejders indre oplevelse, refleksion og den faglige sammenhæng. 

De øvrige medarbejdere inddrages som reflekterende team, så et bredere perspektiv udfoldes. På den måde skabes der basis for fælles erkendelser og indsigter samt en styrkelse af sammenhængskraften mellem dine medarbejdere og deres faglige identitet. 

Supervisionen understøtter dine medarbejderes engagement, faglige stolthed og arbejdsglæde.

 

Jeg inviterer til, at dine medarbejdere lytter til sig selv, for derved at have føling med deres egen trivsel og faglighed: 

 • Ved at dine medarbejder lytter indad og deler derfra, vil  uoverensstemmelser kunne tages i opløbet, så de ikke kommer til at modarbejde den fælles faglige retning omkring borgeren. Samtidig vil den fælles faglige retning tydeliggøres. 

 • Ved at dine medarbejdere mærker og lytter indad, animeres til en adfærd med “ren” kommunikation kolleger imellem. Herved fremmes arbejdsmiljøet og medvirker til færre sygedage og mindre stress. Små usynlige uoverensstemmelser i form af ord eller sætninger, der kan kommer til at hænge tungt i luften og opleves som en dårlig arbejdsdag vil kunne reduceres.

 • Netop ved at din medarbejder lytter indad, vil der komme fokus på individuel trivsel så slitage i form af stress, udbrændthed og sygdom tages i opløbet og dermed reduceres. Samtidig vil medarbejderen kunne varetage borgernes trivsel optimalt på baggrund af selv at være i trivsel. 

 

Den faglige supervision kan ses som rummet for en fælles mentalhygiejne, hvor der er muligheden for “renselse” fra uundgåelige “forurening”. I en travl hverdag, vil der kunne opstå “forurening” i samarbejdet omkring borgere samt kolleger imellem, hvorfor fokus på mentalhygiejnen er uvurderlig.

 

Almindeligvis tænker vi os frem til løsninger, uden det nødvendigvis giver de bedste resultater. I supervisions rummet har jeg øje for den hele medarbejder, som ud over tænkehjernen inviteres til at sætte følehjernen og sansehjernen i spil. Det gør jeg gennem enkle refleksionsøvelser, som inddrager medarbejderens fulde sansning. Når vi arbejder derfra møder vi borgerens udgangspunkt mere optimalt og skaber det bedste udgangspunkt for innovative løsninger. 

 

I mine supervisioner bruger jeg metoder inspireret af neuropsykologisk litteratur af Dr. Daniel Siegel, som er banebrydende i forhold til at forstå sammenhængen mellem hjernen, sindet og det psykiske velbefindende.

 

"Supervision er en kontraktstyret og pædagogisk

orienteret samtale, hvorunder supervisanden får

lejlighed til at forholde sig undersøgende,

til egne og arbejdsmæssige problemstillinger

med henblik på, at uddrage en læring om sine

faglige og personlige forholdemåder". 

                       

Madsen og Willert

 

Skal vi samarbejde?

Gratis formøde for afdækning af behov og match.

 

Ved indgåelse af et samarbejde tilbyder jeg en løbende afstemning og dialog med jer, således at vi sikrer os at supervisionen tjener kerneopgaven og arbejdspladsens organisatoriske sammenhæng og ledelsens faglige mål. 

 

Online supervision

Online supervision er et alternativ til at jeg møder fysisk op hos jer. Ved online supervision afholdes dette i Zoom, hvor hver deltager logge på fra hver sin enhed.

Rammer og ressourcer

 • En supervisions session varer 1,5 time. 

 • Jeg anbefaler et interval på 4 uger mellem hver supervision.

 • Jeg superviserer grupper fra 3-10 deltagere i en supervision.

Pris

 • Individuel supervision 800 kr. ekskl. moms (pr. 60 minutter) + kørsel efter statens takster.

 • Supervision i gruppe 1800 kr. ekskl. moms (pr. 90 minutter) + kørsel efter statens takster. Prisen er samlet for en gruppe på op til10 deltagere. Herefter vil der være en tillægspris på 200 kr. pr. ekstra deltager.

Gensidige rettigheder og forpligtelser

 • Som supervisor tager jeg udgangspunkt i deltagernes input til supervisionen og med udgangspunkt i sag-, fag- eller personlige temaer.

 • Som supervisor har jeg tavshedspligt ift. supervisionen. 

 • Den daglige ledelse kan deltage i supervisonen.

                                       Se min video om "Indre styring"

 

 

 

 

 

Emner til den enkelte Supervision

eller den selvstændige workshop

 

På opdagelse i det uprofessionelle 

Workshoppen er til den modige medarbejdergruppe, som tør få øje på uprofessionelle sider i sig selv. Det kan eksempelvis være når følelser som irritation eller afmagt fylde i arbejdet med borgere.

 

Undersøgelse af forråelsens natur

I workshoppen gennemgår jeg tegnene på forråelsens forsvarsmekanismer vi ubevidst kan komme til at bruge. I arbejdet med komplekse beboere, kan vi  komme til at føle afmagt. På baggrund af denne følelse, kan vi reagere gennem forsvarsmekanismer eller vi kan bruge vores faglige forståelse. 

 

Integritet og forsvarsmekanismer                                                      

I workshoppen formidler jeg viden om hvordan vores integritet har betydning i vores arbejde, og hvordan vi som mennesker alle indeholder forsvarsmekanismer og skyggesider. Begrebet forsvarsmekanismer bruges inden for psykologien, psykoterapien og psykiatrien. Gennem denne viden om os selv på godt og ondt, kan vi blive mere bevidste i vores tilgang til beboere og kolleger.

Supervisions detox                                                                                             I workshoppen skræddersyr jeg en detox (udrensning), af hvad der aktuelt presser eller "forurener" den enkelte medarbejder i arbejdslivet eller livet generelt. Alt sammen tanker, der på det ubevidste plan kommer til at påvirke arbejdet i negativ retning, medmindre disse belyses og frisættes.

 

Attituden i den pædagogiske hverdag

Workshoppen er til medarbejdergruppen, der gerne vil have et større energi-flow i hverdagen og som er indstillet på at arbejde med bevidstheden omkring egen personlige attitude og dennes afgørende indvirkning. 

 

Fokus på læring fra borgeren          

I denne workshop vender jeg det hele på hovedet. Vi kan som som fagpersonale ofte let komme til at opfatte os selv som “dem der ved bedst” i forhold til borgere. Jeg inviterer i workshoppen til en opdagelsesrejse ind i, at få øje på de steder hvor der ligger en læring til os på både et personligt og fagligt plan. 

 

Hvorfor refleksion? 

Workshoppen er rettet til medarbejdergruppen, som har brug for en saltvandsindsprøjtning til refleksion. I hverdagen kan vaner og “plejer” være bekvemme medspillere. Hvis vanerne kommer til at dominere og vi glemmer at reflekterer, går den falige udvikling i stå. Jeg tager udgangspunkt i deltagernes synspunkter og gennemgår forskellige refleksions aspekter bl.a. refleksionens rolle i det daglige pædagogiske arbejde.

Konflikthåndtering

I workshoppen er der mulighed for at arbejde med konflikter beboere imellem eller konflikter kolleger imellem. Vi undersøger sammen hvad der konkret optrapper en konflikt og hvad der nedtrapper en konflikt ud fra jeres vilkår og virkelighed.

Bevar den høje energi.                                                                                  

I workshoppen er der fokus på at balancere engagementet over for borgeren samt varetagelse af selvomsorg. Pædagogisk og sundhedsfagligt personale er gode til at læse borgeres behov og glemmer nogle gange selvomsorgen. Ved fokus på denne balance, kan engagement, energi og glæde på jobbet øges. 

 

Balance i arbejdslivet                                                                                  

I workshoppen inviterer jeg til, at være undersøgende omkring det "at være på" i arbejdslivet og det blot "at være". Gennem øvelser, er der mulighed for at undersøge sit eget ståsted på området.

Proaktiv eller reaktiv                                                                                      

I workshoppen gennemgår jeg begreberne proaktiv og reaktiv samt hvilke forhold, der begunstiger en proaktiv kultur. Den proaktive adfærd er en handlemulighed i arbejdslivet og livet i øvrigt. Gennem en refleksionsøvelse er der mulighed for, at undersøge sit eget ståsted på området.

Værdsæt din egen intelligens                                                                            

I workshoppen tager jeg udgangspunkt i, hvordan vi har forskellige kognitive tilgange til at lære. Intelligens er i denne sammenhæng evnen til at lære, løse problemer og tænke abstrakt, hvilket gør os i stand til at løse nye problemer eller opgaver uden vi nødvendigvis har en forhåndsviden om fremgangsmåden. Der inviteres til at lave en kompetenceprofil til undersøgelse af den individuelle kompetence, ud fra Howard Gardners otte intelligenser. Vi er alle unikke med hver vores intelligens.​